Share

Woonwagenbewoners Beek mogen betoging doorzetten

De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg heeft in 2 zaken geoordeeld dat woonwagenbewoners in de gemeente Beek hun betoging mogen voortzetten. Wel kan de burgemeester voorschriften en beperkingen stellen aan de betoging.

Wat is de aanleiding voor de zaken?

De woonwagenbewoners zijn in afwachting van de ontwikkeling van een woonwagenbeleid door de gemeente dat recht doet aan het recht op wonen in een woonwagen. Om hun ongenoegen te uiten over het uitblijven van dit beleid, staan meerdere woonwagenbewoners als protest met hun caravan op een groenstreek van en in de gemeente Beek. De gemeente heeft aan deze betogers een dwangsom opgelegd wanneer zij niet vertrekken op deze locatie. Ook heeft de gemeente het gebruik van caravans bij de betoging verboden. Tegen deze beslissingen van de gemeente zijn 2 woonwagenbewoners bij de rechtbank in beroep gegaan.

Oordeel van de rechtbank

Voor wat betreft de opgelegde dwangsom bij het niet stoppen van de betoging, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er op het moment van het besluit van de gemeente met bijbehorende dwangsom sprake was van een betoging en dat het kampement van de eisers daarmee onder de reikwijdte van de Wet openbare manifestaties (Wom) viel.

Het recht op betoging raakt een grondwettelijk recht. Dit recht kan alleen worden ingeperkt ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden. Dit is bepaald in de Wom. De gemeente Beek is in het bestreden besluit waarin de betoging feitelijk wordt verboden helemaal niet ingegaan op deze belangen.

Voor wat betreft het gebruik van de caravans bij de betoging is de voorzieningenrechter het eens met de betogers dat het niet toestaan van caravans op de betogingslocatie feitelijk een verbod op het voortzetten van de betoging inhoudt. De door de woonwagenbewoners gekozen vorm van een kampement is van essentieel belang voor hun betoging. Het blijven staan met kampeermiddelen is essentieel voor hun protest en laat hun manier van leven zien. Een verbod kan slechts worden gegeven indien er belangen worden geschaad die dienen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter voorkoming van wanordelijkheden. De gemeente Beek heeft deze belangen in het bestreden besluit op geen enkele wijze nader onderbouwd dan wel aannemelijk gemaakt. Ook heeft de gemeente Beek in het bestreden besluit niet deugdelijk gemotiveerd dat een dergelijk verbod noodzakelijk is, omdat niet is gebleken dat de gemeente niet met lichtere maatregelen had kunnen volstaan.

Het standpunt van de burgemeester dat verzoekers inmiddels hun punt hebben gemaakt, volgt de voorzieningenrechter evenmin. De gemeente Beek kon tijdens de zitting niet duidelijk maken wat er sinds oktober 2018 concreet aan het in kaart brengen van het aantal noodzakelijke woonwagenstandplaatsen in de gemeente Beek is gebeurd.

De betogers mogen hun betoging dus voortzetten. Wel kan de burgemeester voorschriften en beperkingen stellen aan de betoging.

Heeft u dit ook al gelezen?