Share

Uitleg: wat doet de bestuursrechter

De bestuursrechter is een rechter die zich bezighoudt met geschillen tussen burgers of bedrijven en de overheid. In het bijzonder gaat het daarbij om geschillen over besluiten die genomen zijn door bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen of de Rijksoverheid.

De bestuursrechter beoordeelt of een besluit van een bestuursorgaan rechtmatig is genomen en of het besluit zorgvuldig tot stand is gekomen. Hierbij kijkt de bestuursrechter onder andere naar de wet- en regelgeving die van toepassing is op het besluit, de belangen van de betrokken partijen en de motivering van het besluit.

Als de bestuursrechter oordeelt dat het besluit van het bestuursorgaan onrechtmatig is genomen, kan de rechter het besluit vernietigen. Dit betekent dat het besluit niet langer geldt en dat het bestuursorgaan een nieuw besluit moet nemen dat voldoet aan de wet- en regelgeving en de belangen van de betrokken partijen.

De bestuursrechter kan bijvoorbeeld oordelen over:

  1. Besluiten van bestuursorganen, zoals vergunningen, subsidies of boetes.
  2. Geschillen over sociale zekerheid, zoals bijstandsuitkeringen, Wajong-uitkeringen of WW-uitkeringen.
  3. Geschillen over belastingen, zoals de WOZ-waarde van een woning of de hoogte van een belastingaanslag.
  4. Geschillen over het milieu, zoals vergunningen voor het bouwen van windmolens of het kappen van bomen.

De uitspraken van de bestuursrechter zijn bindend en hebben juridische kracht. Als de bestuursrechter oordeelt dat een besluit van een bestuursorgaan onrechtmatig is, dan moet het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen dat voldoet aan de wet- en regelgeving en de belangen van de betrokken partijen. Als een burger of bedrijf het niet eens is met de uitspraak van de bestuursrechter, kan diegene nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie