Onderzoekskamer eist onderzoek naar SNS Reaal en SNS bank

Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V. (hierna samen: SNS Reaal). Het onderzoek behelst de periode vanaf 1 juli 2006 tot 1 februari 2013, de datum waarop SNS Reaal is genationaliseerd.

De VEB en de Stichting Beheer SNS Reaal hadden om een onderzoek verzocht.

SNS Reaal is nu bekend onder de naam SRH N.V. en SNS Bank onder de naam Volksbank N.V.

In het bijzonder worden de volgende onderwerpen onderzocht:

  1. De mate waarin SNS Reaal zich rekenschap heeft gegeven van de voorafgaand aan de overname van SNS Property Finance B.V. (hierna: Property Finance) geïdentificeerde risico’s;
  2. De vraag of de groei van Property Finance in de periode tot en met 2008 gepaard is gegaan met een voldoende zorgvuldige beoordeling van de kredietaanvragen;
  3. De mate waarin de administratie en het risicobeheer van Property Finance ten tijde van de acquisitie en nadien tekortschoot, de mate waarin SNS Reaal zich daarvan bewust was en de wijze waarop SNS Reaal heeft gereageerd op geconstateerde tekortkomingen;
  4. De vraag of SNS Reaal tijdig heeft gereageerd op de verslechtering van de onroerend goed markten, zowel met betrekking tot het beheer van de bestaande projecten van Property Finance als met betrekking tot de aanpassing van de (groei)strategie van Property Finance;
  5. De mate waarin SNS Reaal inzicht had in de aan Property Finance verbonden risico’s en de consequenties van de risico’s voor de continuïteit van het concern als geheel;
  6. Het tijdstip waarop SNS Reaal zich realiseerde dat SNS Bank zich genoodzaakt zag tot aflossing van de Participatie Certificaten na afloop van de termijn van 10 jaar na uitgifte daarvan, de consequentie van die aflossingsverplichting voor de kwalificatie van de Participatie Certificaten als Tier 1 kapitaal en de externe communicatie van SNS Reaal over een en ander;
  7. De vraag waarom SNS Reaal in publicaties over de solvabiliteit van Reaal geen rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat de vordering van SRLEV N.V. op SNS Bank was verpand aan SNS Bank tot zekerheid van de vordering van SNS Bank op Reaal;
  8. De wijze waarop in de jaarrekeningen van SNS Reaal over 2008 tot en met 2011 en in overige publicaties van SNS Reaal de in 2008 aan de Staat voor € 750 miljoen uitgegeven securities zijn verantwoord in het licht van de toezegging aan de Europese Commissie om die staatssteun uiterlijk per 31 december 2013 terug te betalen.

De namen van de onderzoekers worden nog nader bekend gemaakt.

Loading