Share

NVWA hoeft document over de Tijgermug niet openbaar te maken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoeft niet al haar documenten over de vondst van Aziatische tijgermuggen in Veenendaal volledig openbaar te maken. De rechtbank oordeelt dat volledige openbaring de persoonlijke levenssfeer van diverse inwoners kan aantasten en een Veenendaals bedrijf teveel kan benadelen.

Risico

In augustus 2016 werden in Veenendaal Aziatische tijgermuggen aangetroffen. De NVWA deed onderzoek en liet de muggen bestrijden. Het Platform Stop invasieve exoten eiste daarna met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) dat de NVWA al haar documenten zou vrijgeven met betrekking tot het onderzoek naar de muggen. Het Platform wilde die informatie om te kunnen traceren waar de muggen (die mogelijk ziektes als knokkelkoorts of zika kunnen overbrengen) precies gevonden zijn.

Satellietfoto’s

De NVWA weigerde 6 documenten in het geheel te openbaren. Die documenten bevatten satellietfoto’s met daarop gebiedsgrenzen en vindplaatsen. Omdat het hier om een klein gebied gaat, zou die informatie volgens de NVWA gemakkelijk te herleiden zijn tot de adressen van individuele inwoners. In een aantal andere documenten lakte de NVWA adresgegevens van inwoners weg. In één document lakte de NVWA een bedrijfsnaam weg: het openbaar maken van deze gegevens zou het genoemde bedrijf teveel (reputatie- en of financiële) schade kunnen toebrengen. Het Platform maakte hiertegen bezwaar en eiste dat de NVWA toch alle informatie zou vrijgeven.

Levenssfeer

Bij het openbaren van informatie moet een overheidsinstantie altijd rekening houden met de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De rechtbank oordeelt dat de NVWA op basis daarvan terecht de gewraakte 6 documenten niet heeft geopenbaard en in andere documenten adresgegevens van inwoners heeft weggelakt. Het is immers niet denkbeeldig dat de media de betrokken inwoners zouden benaderen en de vindplaatsen in beeld zouden brengen, wat ook het risico met zich meebrengt dat mensen de vondst van een mug niet meer melden bij de overheid. De persoonlijke levenssfeer van de inwoners weegt in dit geval zwaarder dan dat van openbaarmaking.

Milieu-informatie

Ook het weglakken van de bedrijfsnaam kan volgens de rechtbank door de beugel. Het Platform had betoogd dat die informatie betrekking heeft op de biodiversiteit van Veenendaal en daarom valt onder de noemer “milieu-informatie”. Voor dergelijke informatie geldt dat de overheid die niet kan weigeren te verstrekken op grond van het risico op bevoordeling of benadeling van bedrijven. De rechtbank gaat niet mee in het argument van het Platform. Het gaat in dit geval namelijk om 2 muggen die direct zijn bestreden en waarvan nog niet met zekerheid is vastgesteld dat het daadwerkelijk tijgermuggen waren of dat zij besmet waren met een virus. Een tweetal muggen vormt bovendien nog geen populatie. Van een verandering in de biodiversiteit is dus geen sprake. Het zegt, kortom, niets over de toestand van de biodiversiteit in Veenendaal en vormt dus geen milieu-informatie. Het belang van het bedrijf bij het voorkomen van reputatieschade weegt in dit geval, waar nog veel onduidelijk is, zwaarder dan het belang van openbaarmaking van de bedrijfsnaam.

Heeft u dit ook al gelezen?