Share

Meeste verkeersoverlast in Limburg en Zuid-Holland

In 2019 gaf een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren van overlast, van parkeerproblemen of agressief verkeersgedrag wordt minder vaak overlast in de buurt gerapporteerd. Inwoners van stedelijke buurten en inwoners van Limburg en Zuid-Holland ervaren het vaakst veel verkeeroverlast. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2019.
In de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2019 is aan 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder een aantal vragen voorgelegd over onder meer de ervaren verkeersoverlast in de eigen woonbuurt.

In 2019 gaf 82 procent aan dat één of meer vormen van verkeersoverlast weleens voorkomen in hun buurt. Ruim 30 procent ervaart hier veel overlast van. Veel overlast van te hard rijden in de buurt wordt door 22 procent gerapporteerd. In het geval van parkeerproblemen is dit 17 procent, en 6 procent zegt veel overlast te ervaren van agressief verkeersgedrag.

Ervaren verkeersoverlast het grootst in stedelijke buurten
Te hard rijden komt vaker voor in niet-stedelijke (78 procent) dan in zeer sterk stedelijke buurten (70 procent). Daarentegen hebben bewoners van zeer sterk stedelijke buurten er vaker veel last van dan bewoners van niet-stedelijke buurten: 26 tegen 21 procent. Parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag komen vaker voor in de meer verstedelijkte buurten, en de ervaren overlast is er ook het grootst. Zo ervaren bijna drie keer zoveel mensen veel overlast van agressief rijgedrag in hun buurt in zeer sterk stedelijk gebied (11 procent) als in niet-stedelijk gebied (4 procent).

Meeste verkeersoverlast in Limburg en Zuid-Holland
Overlast van te hard rijden in de buurt is het grootst in Limburg, 27 procent van de Limburgers zegt hier veel last van te hebben. Inwoners van deze provincie geven ook relatief vaak aan veel last te hebben van agressief verkeersgedrag, evenals inwoners uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Parkeerproblemen in de buurt vormen in Zuid-Holland met 23 procent het vaakst een bron van overlast voor inwoners. Inwoners van Drenthe en Overijssel geven relatief het minst vaak aan veel verkeersoverlast te ervaren.

Heerlenaren vaak veel last van te hard rijden en agressief verkeersgedrag
In gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners loopt het aandeel mensen dat veel overlast ervaart van te hard rijden in de buurt uiteen van 15 procent in Delft en Leiden tot 38 procent in Heerlen. Ook agressief verkeersgedrag bezorgt de inwoners van Heerlen naar verhouding veel overlast: 14 procent. In Deventer ervaren inwoners met 2 procent relatief weinig agressief verkeersgedrag. De overlast van parkeerproblemen varieert van 11 procent in Meierijstad tot 37 procent in Schiedam.

Heeft u dit ook al gelezen?