Den Haag mag doorgaan met vervangen tramlijn 1

De vervanging van de spoorconstructie van tramlijn 1 op de Scheveningseweg in Den Haag mag doorgaan. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft het verzoek om schorsing van de verleende vergunning vandaag afgewezen. De vergunning voorziet in een verschuiving van het spoor richting de boszijde en toepassing van middenmasten.

Procedure

De procedure was aangespannen door onder meer de Bomenstichting Den Haag en de Stichting SOS Den Haag (verzoekers) tegen het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Den Haag. Verzoekers pleitten voor een andere variant voor de vervanging van de tramspoor-constructie. Deze zou meer recht doen aan het historisch karakter van de Scheveningseweg en minder bezwaarlijk zijn voor natuur en milieu.

Vergunning

Met het oog op de noodzakelijke vervanging van de spoorconstructie hebben B&W bij besluit van 23 juli 2018 een zogeheten omgevingsvergunning verleend. Die vergunning is nodig omdat uit de regels van respectievelijk het bestemmingsplan voor de Archipelbuurt, het bestemmingsplan “Scheveningen Dorp” en de beheersverordening “Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes” blijkt dat dergelijke werkzaamheden niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Planologische regels uitgangspunt bij beoordeling

Bij de voorlopige beoordeling vond de voorzieningenrechter geen aanwijzingen voor het oordeel dat de planologische regels zich verzetten tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Dat betekent dat B&W, die een aanvraag moeten beoordelen zoals die is ingediend, in beginsel verplicht waren om de vergunning te verlenen. Zij hadden alleen kunnen besluiten om nu (nog) geen toestemming voor de spoorvervanging te verlenen indien er een alternatieve oplossing is waaraan veel minder bezwaren kleven.

Voldoende aandacht andere variant

De verzoekers pleitten voor een andere variant voor de vervanging van de tramspoorconstructie. Alle ins en outs van deze variant zijn in het kader van de voorbereiding van de besluitvorming uitvoerig besproken. De meerderheid van de ‘Denktank’, bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en maatschappelijke organisaties en ook verzoekers, gaf de voorkeur aan de variant die nu voorligt. De keuze van B&W, daarin gesteund door de gemeenteraad, om het advies van de meerderheid van de ‘Denktank’ te volgen, is een politieke beslissing die door de rechter moet worden gerespecteerd. Volgens de verzoekers zou bij de uitwerking van die variant op enkele onderdelen zijn afgeweken van het oorspronkelijke concept. Volgens de rechter is dat geen reden dat B&W dan alsnog voor de andere variant (en in afwijking van het advies van de ‘Denktank’) had moeten kiezen.

Eerdere uitspraak bomenkap

De werkzaamheden die samenhangen met de vervanging van de trambaan zijn niet mogelijk zonder dat bomen langs de route worden gekapt. In een recente uitspraak van 9 augustus 2018 had de voorzieningenrechter zich al uitgelaten over het kappen van 130 bomen en het verplanten van 30 bomen. De rechter heeft in die uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:9608) geoordeeld dat B&W voldoende hadden aangetoond dat het kappen van 121 bomen noodzakelijk is. Voor 9 bijzondere bomen diende echter nog een afzonderlijke beoordeling plaats te vinden.

Verkorte uitspraak

Met het oog op de beoogde start van de werkzaamheden op maandag 27 augustus 2018 heeft de rechter de overwegingen van de uitspraak vandaag verkort weergegeven. De volledige schriftelijke motivering van de uitspraak volgt binnen enkele weken.

Loading