Celstraf voor 29-jarige Amsterdammer, man ging door het lint om aan methadon te komen

Dit bericht is 138 keer gelezen

De 29-jarige M. B. is veroordeeld tot 223 dagen gevangenisstraf waarvan 30 dagen voorwaardelijk onder meer omdat hij op 18 januari van dit jaar medewerkers van een apotheek in Diemen medicijnen afperste. Daarna ging hij naar zijn voormalige woning van een hulpverleningsinstantie waar hij een deur vernielde en een bewoner in diens kamer mishandelde en bedreigde en onder andere telefoons stal.

Uit het psychologische rapport blijkt dat B. een psychotische stoornis heeft en zwakbegaafd is. Vlak voor zijn daden gebruikte hij geen methadon of medicijnen meer,  wat hem verder ontregelde. De rechtbank neemt daarom het advies  van de deskundigen over om hem verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en een deels voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzonder voorwaarden op te leggen. Ook geeft de rechtbank een zorgmachtiging af. Hij moet onder meer medicijnen nemen en meewerken aan middelencontrole. 

Tijdens de inhoudelijke zitting afgelopen 1 juli eiste de officier van justitie een celstraf van 223 dagen met aftrek van voorarrest, van deze 233 dagen zijn 30 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en meldplicht bij de reclassering. Zo moet B. meewerken aan een ambulante behandeling, meewerken aan begeleid wonen en meewerken aan dagbesteding en er moet een zorgmachtiging door de rechtbank voor B. worden afgegeven.

De raadsvrouw van B. Khalid el Moussaoui vroeg de rechtbank tot bewezenverklaring en strafoplegging komt rekening te houden met de omstandigheden van B. daar deze verminderd toerekeningsvatbaar is.

De psycholoog schat de kans op recidive bij een onbehandelde terugkeer in de maatschappij in als matig-hoog. De bij betrokkene aanwezige psychopathologie en de doorwerking hiervan in de ten laste gelegde feiten in combinatie met het verhoogde recidiverisico, maken dat behandeling wordt geadviseerd. Behandeling dient, gezien de meervoudige problematiek, het feit dat betrokkene zich nog in een stabilisatiefase bevindt en geen woning heeft, klinisch te starten op een Forensisch Psychiatrische Afdeling of in een Forensisch Psychiatrische Verslavingskliniek. Hij kan dan verder stabiliseren, waarbij tevens meer zicht op genoemde diagnostische vraagstukken kan worden verkregen.

Vanuit een klinische opname kan hij toewerken naar een beschermde woonplek op een drugsvrije locatie, bij voorkeur buiten de stad en met een 24-uurs voorziening. Behandeling kan dan worden voortgezet door een forFACT-team, waarbij het medicatiegebruik in een verplichtend kader voorgeschreven c.q. toegediend kan blijven worden.

De rechtbank veroordeeld B. daarom tot een celstraf van 223 dagen, 30 dagen voorwaardelijk maar met diverse bijzondere voorwaarden:

Meldplicht

Veroordeelde meldt zich binnen drie werkdagen na het ingaan van de proeftijd bij reclassering Leger des Heils Amsterdam. Veroordeelde blijft zich melden op afspraken met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt.

Opname in een zorginstelling

B. moet zich laten opnemen in een FPA/FPK of een soortgelijke zorginstelling, te bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. De opname start z.s.m. . De opname duurt een jaar of zoveel korter als de reclassering nodig vindt.

Meewerken aan middelencontrole

B. moet meewerken aan controle van het gebruik van drugs om het middelengebruik te beheersen. De reclassering kan urineonderzoek en ademonderzoek (blaastest) gebruiken voor de controle. De reclassering bepaalt hoe vaak veroordeelde wordt gecontroleerd.

Meewerken aan ambulante behandeling

B. moet zich gedurende de proeftijd onder behandeling stellen van het FACT of een soortgelijke zorgverlener op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling aan te geven. Veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling.

Begeleid wonen

B. verblijft in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang te bepalen door de reclassering. Het verblijft duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt.

En tot slot moet B. meewerken aan het verkrijgen én behouden van een passende dagbesteding.

Reageer op dit nieuwbericht
%d bloggers liken dit: